Računovodstveni i poreski tretman donacija u filantropske svrhe
22 Maja, 2023

U okviru USAID programa „Pravni okvir za filantropiju“ u saradnji s Filantropskim forumom BiH predstavljena je analiza zakonskog okvira koju je uradila kompanija Deloitte Tax & Accounting Services d.o.o. i koja se sastojala od nekoliko aspekata: (1) Analiza odredbi trenutno važećih zakona o porezu na dobit i njihovih podzakonskih akata, koji se primjenjuju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko distriktu, a koje se odnose na poreski tretman rashoda po osnovu donacija; (2) Analiza odredbi pravilnika o transfernim cijenama koji se primjenjuju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko distriktu, u pogledu efekata transfernih cijena na donacije između povezanih lica; (3) Analiza donacije s aspekta poreza po odbitku i primjene međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja; (4) Analiza računovodstvene regulative u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko distriktu u pogledu dokumentovanosti rashoda koji se odnose na donacije. 

Sastanku održanom 10.05.2023. godine prisustvovali su predstavnici i predstavnice kompanija i fondacija članica Filantropskog foruma, partnerskih organizacija Filantropskog foruma, kao i drugih organizacija i javnih ustanova. 

Pored trenutnog stanja, prisutnima je predstavljena i komparativna analiza u zakonodavstvima zemalja regije. 

Najvažniji dio sastanka bilo je obrazloženje i diskusija o predloženim izmjenama zakona o porezu na dobit i njihovih podzakonskih akata, koji se primjenjuju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko distriktu. 

  • Da se briše ograničenje koje se odnosi na priznavanje rashoda po osnovu donacija povezanim licima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  • Da se poveća iznos rashoda po osnovu donacija, koji se priznaje u poreskom bilansu, do 5% (trenutno do 3%) od ukupnog prihoda;
  • Da se prošire svrhe u koje se mogu donirati sredstva;
  • Da se propiše obaveza posjedovanja dokumentacija koja je potrebna za priznavanje rashoda po osnovu donacija;
  • Da se propisi ujednače u poreskim jurisdikcijama u Bosni i Hercegovini;
     

Na kraju sastanka prezentirana je EU Direktiva o izvještavanju o korporativnoj održivosti. U okviru prilagođavanja ovoj direktivi važno je napomenuti da 2026. godine dolazi oporezivanje karbonskog otiska kako u EU, tako i u BiH, te je ovu oblast važno zakonski regulisati. 

Komentariši

Your email address will not be published.