STATUT

UDRUŽENJA FILANTROPSKI FORUM U BOSNI I HERCEGOVINI

Na osnovu člana 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, (”Službeni glasnik BiH”, broj: 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16), Osnivačka Skupština Udruženja Filantropski forum u Bosni i Hercegovini (skraćeno: Filantropski forum), održana u Sarajevu 02.11.2021. godine usvaja:

ČLAN 1.

(Predmet Statuta)

(1) Ovim Statutom (u daljem tekstu: Statut), u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH (u daljem tekstu: Zakon), bliže se uređuju organizacija, način rada i djelovanja udruženja Filantropski forum u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Filantropski forum), a što se odnosi na:

a) naziv i sjedište Filantropskog foruma;
b) ciljeve i djelatnosti Filantropskog foruma;
c) organe Filantropskog foruma, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum
i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove Skupštinu, uslovi i način
raspuštanja, odnosno prestanak rada;
d) postupak za primanje i isključivanje članova Filantropskog foruma;
e) pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Filantropskog foruma,
kao i organ koji je ovlašten za nadzor nad korištenjem tih sredstava;
f) način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;
g) javnost rada;
h) postupke za izmjenu i dopunu Statuta, kao i ovlaštenja i postupke donošenja ostalih
općih akata.
i) opis oblika i sadržaj pečata i znaka Filantropskog foruma;
j) zastupanje Filantropskog foruma
k) uslove i postupak za spajanje, podjelu odnosno prestanak rada uključujući i bilo
kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalifikovane većine u postupku
glasanja;
l) postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju
raspuštanja ili prestanka rada Filantropskog foruma.

ČLAN 2.

(Naziv)

(1) Puni naziv Udruženja je: Udruženje Filantropski forum u Bosni i Hercegovini, Удружење Филантропски форум у Босни и Херцеговини, Udruga Filantropski forum u Bosni i Hercegovini.
Skraćeni naziv Udruženja je: Udruženje Filantropski forum, Удружење Филантропски форум, Udruga Filantropski forum
(2) Naziv Udruženja u prevodu na engleski jezik je: Association Philanthropy Forum in Bosnia and Herzegovina.
(3) Sjedište Udruženja je u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
(4) Adresa Udruženja je Bulevar Meše Selimovića br. 16.

ČLAN 3.

(Ciljevi i djelatnost Filantropskog foruma)

(1) Filantropski forum u Bosni i Hercegovini je udruženje, osnovano na neodređeno vrijeme
radi ostvarivanja ciljeva u oblasti filantropije.
(2) Filantropski forum svoju djelatnost ostvaruje na teritoriji Bosne i Hercegovine.
(3) Filantropski forum razvija i promoviše filantropiju u Bosni i Hercegovini kroz međusektorsku saradnju učesnika/ica iz Bosne i Hercegovine, a u cilju stvaranja održive filantropske zajednice koja doprinosi stvaranju društvenih promjena, a posebno kroz ciljeve:

a) unapređenje učinkovitosti i kapaciteta ključnih aktera u oblasti filantropije putem umrežavanja, razmjene znanja i informacija;
b) doprinos unapređenju i sazrijevanju okruženja pogodnog za razvoj filantropije;
c) pružanje podrške procesu poboljšanja slike o filantropiji u javnosti u Bosni i Hercegovini;
d) primjena i unapređenje standarda i dobre prakse transparentnosti i odgovornosti među svim članovima/icama Filantropskog foruma;
e) pružanje podrške razvoju i promociji mehanizma davanja, instrumenata za mjerenje rezultata i utjecaja dobrotvornih davanja;
f) pružanje podrške razvoju ljudskih resursa i jačanju organizacionih kapaciteta u filantropskom sektoru kroz treninge, radionice, konferencije i druge aktivnosti;
g) razvoj jake zajednice neprofitnih, korporativnih, institucionalnih i individualnih filantropa i filantropkinja u Bosni i Hercegovini;
h) saradnja sa drugim udruženjima u zemlji i inostranstvu; i
i) ostvarivanje saradnje i razmjena informacija sa istim ili sličnim udruženjima, organima i organizacijama, pravnim licima, institucijama u zemlji i inostranstvu u svrhu ostvarivanja ciljeva, Filantropskog foruma u skladu sa Zakonom.

ČLAN 4.

(Organi)

(1) Organi Filantropskog foruma su: Skupština, Upravni odbor i Izvršni direktor.
(2) Članovi organa Filantropskog foruma su dužni svoje obaveze obavljati u skladu sa Statutom i Zakonom, a na način koji ne šteti Filantropskom forumu.
(3) Skupština Filantropskog foruma može, radi efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja svojih poslova i zadataka, posebnom odlukom obrazovati komisije, odbore, stručne timove i sl.
(4) Odbore ili komisije čine najmanje tri člana koje bira Skupština, a osnivaju se prema potrebama rada Filantropskog foruma.
(5) Članovi odbora ili komisije na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju Predsjednika odbora/komisije koji saziva sastanke odbora/komisija, a sastaju se po potrebi, i za svoj rad odgovorni su Skupštini.
(6) Odlukom iz prethodnog stava utvrđuju se sastav, djelokrug, broj članova i način ostvarenja odgovornosti ovih radnih tijela

ČLAN 5.

(Skupština)

(1) Skupština je najviši organ Filantropskog foruma.
(2) Predsjednika/icu Skupštine biraju članovi/ice Skupštine s pravom glasa na mandat do 3 godine, sa mogućnošću reizbora.
(3) Skupštinu čine svi punopravni članovi/ice Filantropskog foruma s pravom glasa, kao i pridruženi članovi/ice koji nemaju pravo glasa, ali mogu punopravnim članovima/cama davati prijedloge o svim pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine Filantropskog foruma.
(4) Punopravni/e članovi/ce su osnivači Filantropskog foruma koji imaju pravo glasa u Skupštini.
(5) Pridruženi/a član/ica je član/ica Filantropskog foruma koji/a je uredno izmirio/la članarinu, te aktivno učestvuje u radu i aktivnostima Filantropskog foruma, a sve u skladu sa internim procedurama i pravilima koje će usvojiti Upravni odbor.
(6) Punopravni/a član/ica ne može prenositi pravo glasa na drugog/u člana/icu, ali može opunomoćiti drugo lice za učešće i glasanje na Skupštini Filantropskog foruma, u slučaju opravdane spriječenosti.

ČLAN 6.

(Nadležnosti Skupštine)

(1) Skupština Filantropskog foruma je nadležna za:
a) usvajanje Statuta i njegovih izmjena i dopuna, kao i drugih akata određenih Statutom;
b) odlučivanje o spajanju, podjeli i prestanku rada, osnivanju drugih pravnih lica, kao i drugim statusnim promjenama Fiantropskog foruma;
c) usvajanje plana i programa rada i izvještaja o radu koje je pripremio Upravni odbor;
d) imenovanje i razrješavanje predsjednika/ice i članova/ica Upravnog odbora;
e) formira odbore, komisije i druga radna tijela;
f) razmatranje i usvajanje finansijskog plana i izvještaja;
g) odlučivanje o prestanku rada Filantropskog foruma i raspodjeli imovine;
h) verifikacija prijema u članstvo i odlučivanje o žalbama na odluke Upravnog odbora o odbijanju prijema u članstvo;
i) odlučivanje o prestanku članstva u Filantropskom forumu;
j) odlučivanje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Filantropskog foruma, u skladu s ovim Statutom i Zakonom.

ČLAN 7.

(Organizacija rada Skupštine)

(1) Redovna sjednica Skupštine se održava najmanje jednom godišnje radi usvajanja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu za prethodnu godinu, i to najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka zakonom propisanog roka za registraciju i objavljivanje izvještaja.
(2) Vanredna sjednica Skupštine se održava po potrebi i može se zakazati na obrazloženi prijedlog predsjednika Skupštine, Upravnog odbora, izvršnog direktora.
(3) Sjednicu Skupštine Filantropskog foruma saziva predsjednik Skupštine pisanim pozivom koji sadrži mjesto i vrijeme održavanja Skupštine i prijedlog dnevnog rada. Uz poziv na sjednicu Skupštine dostavljaju se i nacrti akata koji će se razmatrati.
(4) Dostava poziva sa materijalima za sjednicu Skupštine vrši se najkasnije 15 (petnaest) dana prije održavanja sjednice.
(5) Vanredna sjednica Skupštine može biti izuzetno sazvana i u roku kraćem od roka iz stava
(4) i to najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja sjednice Skupštine, u slučaju kad postoji hitna potreba za njenim održavanjem.
(6) Sjednicom Skupštine predsjedava predsjednik Skupštine.

ČLAN 8.

(Kvorum i odlučivanje)

(1) Kvorum za održavanje sjednice Skupštine je 50% + 1 od ukupnog broja punopravnih članova/ica s pravom glasa, što obavezno uključuje prisutnost Predsjednika Skupštine.
(2) Skupština donosi odluke konsenzusom prisutnih punopravnih članova/ica s pravom glasa, kada postoji kvorum za odlučivanje, osim u slučajevima kada je Statutom utvrđena kvalifikovana većina za pojedine odluke.
(3) Sjednice Skupštine se mogu održavati i u formi elektronske konferencije, na prijedlog predsjednika Skupštine, u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine.
(4) U slučaju nepostojanja kvoruma za održavanje sjednice Skupštine, sjednica će se odgoditi za ne manje od 15 (petnaest) dana i ne duže od 30 (trideset) dana, a članovi Skupštine bit će obaviješteni o danu, mjestu i vremenu održavanja sjednice.

ČLAN 9.

(Prestanak članstva u Skupštini)

(1) Članstvo u Skupštini prestaje:
a) pisanom ostavkom
a) opozivom u slučaju kada se utvrdi da član/ica Skupštine ne izvršava svoje dužnosti utvrđene Zakonom i ovim Statutom, kao i u drugim slučajevima kada član Skupštine ne ispunjava uopšte ili u dovoljnoj mjeri poslove i zadatke u ostvarenju ciljeva i djelatnosti Filantropskog foruma; te
b) u slučaju smrti.
(2) U slučaju prestanka članstva opozivom, punopravni članovi Skupštine odluku donose 2/3 većinom

ČLAN 10.

(Upravni odbor)

(1) Upravni odbor sačinjava 5 članova/ica čiji mandat traje do 3 godine sa mogućnošću reizbora.
(2) Predsjednika/icu i članove Upravnog odbora bira i razrješavaju punopravni/e članovi/ce Skupštine Filantropskog foruma na osnovu prijedloga kandidata svih članova/ica Filantropskog foruma.
(3) Za članove Upravnog odbora biraju se lica s najvećim brojem glasova punopravnih članova/ica s pravom glasa, a u slučaju jednakog broja glasova, glasanje se ponavlja za kandidate koji imaju jednak broj glasova.
(4) Za predsjednika/icu Upravnog odbora imenuje se lice koje ima najveći broj glasova, uz primjenu pravila iz stava (3) ovog člana.
(5) Upravni odbor bira i razrješava zamjenika/icu predsjednika/ice Upravnog odbora, koji/a nema status zastupnika/ice u smislu zakona, a obavlja dužnosti predsjednika/ice Upravnog odbora u slučaju njegove spriječenosti ili propuštanja da vrši dužnosti utvrđene Statutom.
(6) Članovi Upravnog odbora nemaju pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru, izuzev troškova koji nastanu asocirano za rad Filantropskog foruma (avio karte, dnevnice u inostranstvu itd.)

ČLAN 11.

(Nadležnosti Upravnog odbora)

(1) Upravni odbor Filantropskog foruma je nadležan za:
a) pripremanje sjednice Skupštine
b) pripremanje i predlaganje nacrta Statuta i drugih akata koje donosi Skupština
c) provođenje politike, zaključaka i drugih odluka koje je donijela Skupština;
d) upravljanje imovinom Filantropskog foruma;
e) podnošenje Skupštini na usvajanje prijedloga godišnjeg ili periodičnog plana i programa rada i izvještaja o radu, kao i finansijskog plana i finansijskih izvještaja;
f) donošenje opštih akata Filantropskog foruma, izuzev Statuta, i njihove izmjene i dopune;
g) organiziranje i upravljanje radom Filantropskog foruma, uz izvršnog direktora, u skladu s ciljevima i djelatnostima Foruma, definisanih u skladu sa ovim Statutom.
h) razmatranje, usvajanje i nadziranje sprovođenja konkretnih programa/projekata kojima se ostvaruju ciljevi Filantropskog foruma;
i) briga o javnosti rada;
j) imenovanje i razrješavanje izvršnog/e direktora/ice, odlučivanje o uslovima za obavljanje te dužnosti, formi njegovog angažmana i drugim pitanjima koji se tiču obavljanja navedene dužnosti;
k) odlučivanje po prijavama za prijem u članstvo u skladu sa Statutom;
l) odlučivanje o uslovima plaćanja i visini članarine;
m) utvrđivanje potreba i uslova angažovanja saradnika u realizaciji programa, projekata i aktivnosti Filantropskog foruma;
n) donošenje akata kojima će se regulisati način, vrste, obim i angažman zaposlenika u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.
o) može donositi i druge opće akte (odluke, pravilnike i poslovnike) neophodne za redovno poslovanje Filantropskog foruma koji moraju biti u skladu sa Statutom i Zakonom, te koji nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine.
p) obavljanje drugih poslova određenih Statutom i Zakonom.

ČLAN 12.

(Organizacija rada Upravnog odbora)

(1) Sjednicama Upravnog odbora predsjedava predsjednik/ica Upravnog odbora.
(2) Upravni odbor se mora sastati minimalno 4 (četiri) puta godišnje.
(3) Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik/ica Upravnog odbora i o tome obavještava sve članove Upravnog odbora.
(4) Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Filantropskog foruma.

ČLAN 13.

(Kvorum i odlučivanje)

(1) Upravni odbor ima kvorum kada su prisutna najmanje 3 člana/ice Upravnog odbora, od kojih je jedan predsjednik/ica Upravnog odbora, a ostali su članovi/ice.
(2) Svaki član/ica Upravnog odbora ima jedan glas.
(3) Odluka Upravnog odbora je donesena ako postoji kvorum iz stava (1) ovog člana i ako je usvojena većinom glasova prisutnih članova/ica Upravnog odbora.
(4) Sjednice Upravnog odbora se mogu održavati i u formi elektronske konferencije kao i korespondentnim putem, na prijedlog predsjednika Upravnog odbora, a u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora.
(5) Upravni odbor će na prvoj konstituirajućoj sjednici donijeti i Poslovnik o radu Upravnog odbora kojim će se detaljno regulisati način rada Upravnog odbora.

ČLAN 14.

(Prestanak članstva u Upravnom odboru)

(1) Članstvo u Upravnom odboru prestaje:
b) istekom mandata;
c) pisanom ostavkom dostavljenom Upravnom odboru;
d) opozivom, odnosno Odlukom Skupštine u slučaju kada se utvrdi da Upravni odbor ne izvršava svoje dužnosti utvrđene Zakonom, ovim Statutom i smjernicama Skupštine Filantropskog foruma, kao i u drugim slučajevima kada član Upravnog odbora po ocjeni Skupštine ne ispunjava uopšte ili u dovoljnoj mjeri poslove i zadatke u ostvarenju ciljeva i djelatnosti Filantropskog foruma; te
e) u slučaju smrti.
(2) Članovi Upravnog odbora obavezni su na pismeno izjašnjavanje o bilo kakvom sukobu interesa koje bi onemogućilo njihov rad u Upravnom odboru.

ČLAN 15.

(Izvršni/a direktor/ica)

(1) Izvršni/a direktor/ica Filantropskog foruma vrši funkciju zastupnika/ice Filantropskog foruma.
(2) Izvršnog/u direktora/icu pri osnivanju Filantropskog foruma imenuje Skupština a nakon toga odluku o svim razrješenjima i imenovanjima izvršnog/e direktora/ice donosi Upravni odbor.
(3) Mandat izvršnog/e direktora/ice traje 3 godine s mogućnošću reizbora.
(4) Izvršni/a direktor/ica za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

ČLAN 16.

(Nadležnosti Izvršnog/e direktora/ice)

(1) Djelokrug izvršnog/e direktora/ice:
a) zastupanje i predstavljanje Filantropskog foruma u skladu sa Zakonom, Statutom, drugim opštim aktima Filantropskog foruma i odgovoran/na je za zakonitost poslovanja Filantropskog foruma;
b) aktivno promovisanje ciljeva i djelatnosti Filantropskog foruma kroz odnose s javnošću;
c) staranje o zakonitosti rada Filantropskog foruma;
d) provođenje mjera i odluka Upravnog odbora, smjernica Skupštine kojima se ostvaruju ciljevi i djelatnosti Filantropskog foruma;
e) organizacija i vođenje poslova Filantropskog foruma saglasno odlukama Skupštine i Upravnog odbora;
f) učestvovanje u strateškom planiranju i staranje o implementaciji strateškog plana Filantropskog foruma;
g) razvijanje platforme djelovanja i zastupanja oko ključnih filantropskih pitanja identifikovanih od strane Filantropskog foruma;
h) razvijanje godišnjeg budžeta koji uključuje članarine, prihode od događaja, obuka, donacija i dr. u skladu s uputstvima organa Filantropskog foruma;
i) stvaranje uslova za povećanje sredstava i imovine Filantropskog foruma;
j) pripremanje godišnjih izvještaja o aktivnostima Filantropskog foruma i dostavljanje istih Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje;
k) koordinacija i nadgledanje sprovođenja aktivnosti Filantropskog foruma, uključujući i sastanke, događaje, kampanje, inicijative i druge aktivnosti;
l) razvijanje i sprovođenje plana komunikacije i odnosa s javnošću u cilju profilisanja Filantropskog foruma, njegovih članova/ica i filantropije;
m) građenje i njegovanje imidža i simbola identiteta Filantropskog foruma, njegovih članova/ica i ukupnog stanja filantropije na pozitivan, afirmišući i proaktivan način;
n) učestvovanje u nacionalnim, regionalnim i globalnim mrežama koje se bave pitanjima iz oblasti filantropije, kao predstavnik/ica Filantropskog foruma, po prethodnom odobrenju Upravnog odbora; i
o) donosi odluku o prijemu uposlenika za rad u Filantropskom forumu i odgovoran je za sklapanje Ugovora o radu, a na osnovu akata koje donosi Upravni odbor, a kojima će se regulisati način, vrste, obim i angažman zaposlenika u skladu sa ovim Statutom i zakonom.
p) obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i Zakonom.

ČLAN 17.

(Prestanak mandata Izvršnog/e direktora/ice)

(1) Izvršnom/oj direktoru/ici mandat može prestati prije isteka mandatnog period iz Člana 15. stav (3) i to:
a) ostavkom;
b) ako ne obavlja svoju dužnost u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Foruma
c) ako svojim ponašanjem ruši ugled Foruma;
d) u slučaju da je direktor izgubio povjerenje Upravnog odbora:
e) u drugim slučajevima predviđenim zakonom;
f) u slučaju smrti.
(2) Odluku o razrješenju Izvršnog direktora donosi Upravni odbor uz prethodnu saglasnost punopravnih Skupštine, većinom glasova prisutnih članova/ica Upravnog odbora. Upravni odbor odluku o razrješenju sa dužnosti Izvršnog direktora dostavlja Skupštini Udruženja u roku od 8 dana od dana donošenja iste.

ČLAN 18.

(Postupak za primanje i isključivanje članova)

(1) Članstvo u Filantropskom forumu je dobrovoljno.
(2) Osnivači Filantropskog foruma ujedno su i članovi Filantropskog foruma, koje svojstvo stiču danom osnivanja Filantropskog foruma.
(3) Članom Filantropskog foruma može postati svako fizičko lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine, koje prihvata Statut i ciljeve Filantropskog foruma i to potvrđuje potpisivanje pristupnice.
(4) Članovi Filantropskog foruma mogu biti i pravna lica registrovana kod nadležnog organa u Bosni i Hercegovini, koji učestvuju u radu Filantropskog foruma preko svojih delegiranih predstavnika.
(5) Članovi Filantropskog foruma su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava.
(6) Za stupanje u članstvo Filantropskog foruma podnosi se pristupnica na propisanom obrascu, a o prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor Filantropskog foruma, a na osnovu pravilnika koji donese Skupština.
(7) Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva.
(8) Udruženje vodi spisak svojih članova, sukladno Zakonu

ČLAN 19.

(Prekid članstva)

(1) Članstvo u Filantropskom forumu prestaje:
1) dobrovoljnim istupanjem iz Filantropskog foruma;
2) isključenjem člana;
3) smrću člana, odnosno gubitkom pravnog subjektiviteta člana;
4) neplaćanjem članarine na osnovu Odluke Skupštine, pod uslovima i na način definisan Pravilnikom o članstvu u Filantropskom forumu
5) prestankom rada Filantropskog foruma.

ČLAN 20.

(Isključenje iz članstva)

(1) Svaki član Filantropskog foruma može dobrovoljno istupiti iz članstva, o čemu se obavještava Upravni odbor Filantropskog foruma, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.
(2) Isključenje iz članstva se vrši kada član Filantropskog foruma teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili djeluje protivno ciljevima i interesima Filantropskog foruma.
(3) Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.
(4) Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju, isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
(5) Odluka Skupštine je konačna.
(6) Isključenje iz Filantropskog foruma povlači sa sobom i opoziv tog člana u organima upravljanja, odnosno opoziv kao predstavnika Filantropskog foruma.

ČLAN 21.

(Sticanje i raspolaganje imovinom)

(1) Filantropski forum može stjecati prihode iz sljedećih izvora:
a) članarina;
b) dobrovoljnih priloga i poklona javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih, u novcu, uslugama ili imovini bilo koje vrste;
d) državnih subvencija i ugovora s organima vlasti, javnim institucijama, fizičkim i pravnim licima, domaćim i međunarodnim organizacijama;
e) drugih izvora u skladu sa Zakonom i Statutom.
(2) O sticanju prihoda, korištenju imovine i raspolaganju sredstvima Filantropskog foruma odlučuje Upravni odbor Filantropskog foruma, u skladu s ovim Statutom i općim aktima Filantropskog foruma.

ČLAN 22.

(Način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu)

(1) Filantropski forum je dužan uredno voditi poslovne knjige, sastavljati i podnositi finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom.
(2) Upravni odbor je dužan podnijeti izvještaj o radu i finansijski izvještaj Skupštini. Ukoliko Skupština ne usvoji iste, može opozvati Upravni odbor.
(3) Kontrolu finansijskog poslovanja Filantropskog foruma vrši Skupština. Osoba koja je ovlaštena potpisivati akte koji se odnose na sticanje i raspolaganje imovinom Filantropskog foruma i finansijsko poslovanje jeste predsjednik/ica Upravnog odbora.
(4) Filantropski forum za svoje obaveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
(5) Nad imovinom Filantropskog foruma može se provesti stečaj, u skladu sa Zakonom.
(6) Članovi/ice Filantropskog foruma i Upravni odbor nadziru rad Filantropskog foruma. Ako se utvrde nepravilnosti u provođenju statuta Filantropskog foruma, član/ica Filantropskog foruma ili Upravni odbor dužan/na je na to upozoriti Skupštinu. Ako se upozorenje ne razmotri na sjednici Skupštine u roku od 30 dana od dana dostavljenog pismenog upozorenja i nepravilnosti ne otklone, može se podnijeti tužba nadležnom sudu, u skladu sa Zakonom.
(7) Nad radom Filantropskog foruma Upravna inspekcija Ministarstva može provesti inspekcijski nadzor u slučajevima utvrđenim Članom 47. Zakona o udruženjima i Fondacijama BiH.

ČLAN 23.

(Javnost rada)

(1) Rad Filantropskog foruma je javan i ostvaruje se na način utvrđen Zakonom i Statutom.
(2) Članovi/ice Filantropskog foruma imaju pravo da budu redovno informirani o radu organa Filantropskog foruma.
(3) Organi Filantropskog foruma dužni su članovima/icama Filantropskog foruma i ovlaštenim predstavnicima sredstava javnog informiranja učiniti dostupnim podatke, informacije i isprave koje se odnose na rad Filantropskog foruma.
(4) Skupština svojim aktom može utvrditi da pojedini podaci, informacije i isprave predstavljaju poslovnu tajnu. Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po Zakonu i drugim propisima, kao i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.
(5) Za ostvarivanje javnosti rada odgovoran je i nadležan Izvršni direktor.

ČLAN 24.

(Pečat)

(1) Filantropski forum ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika prečnika 30 mm, po čijem je obodu kružno ispisan puni naziv Filantropskog foruma na tri službena jezika i dva pisma: Udruženje Filantropski forum u Bosni i Hercegovini Удружење Филантропски форум у Босни и Херцеговини Udruga Filantropski forum u Bosni i Hercegovini, a u sredini sjedište Sarajevo. Za čuvanje i upotrebu pečata odgovoran/na je Izvršni/a
direktor/ica.

ČLAN 25.

(Znak)

(1) Znak Filantropskog foruma je kružnog oblika a sastoji se od četiri elementa različitih boja: tamno plava, svijetlo plava, svijetlo ljubičasta i tamno ljubičasta, koji simboliziraju četiri stuba Filantropskog foruma. Prvi stub predstavlja predstavnike privatnog sektora, drugi predstavnike nevladinog sektora, treći individualne filantrope, a četvrti predstavlja tim Filantropskog foruma koji ih sve objedinjuje u jednu cjelinu. Svaki član preklapa se s
drugim stvarajući tako jaku vezu. Ispod znakovnog dijela znaka, nalazi se natpis „Udruženje Filantropski forum“, napisan štampanim slovima, a ispod natpisa „Udruženje Filantropski forum“ nalazi se natpis „Ujedinjujemo dobro“, napisan štampanim slovima, koji predstavlja slogan Filantropskog foruma. Natpisi „Udruženje Filantropski forum“ i „Ujedinjujemo dobro“ su svijetlo plave boje, a mogu se pojaviti u latiničnom i ćirilićnom pismu na tri službena jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini te na engleskom jeziku. Natpisi „Udruženje Filantropski forum“ i „Ujedinjujemo dobro“ su neodvojivi dio znaka kao i svi njegovi ostali elementi.

ČLAN 26.

(Uslovi i postupak za spajanje, podjelu odnosno prestanak rada Udruženja)

(1) Filantropski forum može se spojiti ili podijeliti u drugo uduženje,
(2) Spajanje je osnivanje novog udruženja na koje prelazi cjelokupna imovina tri ili više udruženja koja se spajaju. Spajanjem, udruženja prestaju da postoje, a na postupak upisa novonastalog udruženja primjenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na osnivanje
udruženja.
(3) Udruženje se može podijeliti na dva ili više udruženja. Podijeljeno udruženje prestaje da postoji, a na postupak upisa novonastalih udruženja primjenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na osnivanje udruženja.
(4) Udruženje može osnovati svoje urede, predstavništva i podružnice u skladu sa odredbama statuta.
(5) Filantropski forum se može spajati u:
a) savez udruženja koja djeluju na istom nivou, a bave se istim ili sličnim djelatnostima;
b) sa drugim udruženjima i nevladinim organizacijama koja djeluju na istom nivou i koje imaju iste ili slične ciljeve.
(6) U slučaju spajanja, pripajanja, podjele ili transformacije Filantropskog foruma u drugi oblik, Skupština donosi odluku u kojoj će regulisati šta će sa imovinom Filantropskog foruma za slučaj nastanka navedenih promjena.
(7) Odluku o spajanju, pripajanju, podjeli ili transformaciji donose punopravni/e članovi/ce Skupštine konsenzusom prisutnih članova/ica, ukoliko postoji kvorum, 50%+1 prisutnih članova.

ČLAN 27.

(Prestanak rada Foruma)

(1) Filantropski forum može prestati sa radom:
a) ako Filantropski forum ne postupi po rješenju iz člana 30. stav (2) Zakona, pokreće se postupak brisanja iz Registra, u skladu sa Zakonom;
b) dobrovoljno, na osnovu odluke nadležnog organa Filantropskog foruma, koja odluka se donosi dvotrećinskom kvalifikovanom većinom glasova članova/ica. U slučaju dobrovoljnog prestanka rada registrovanog udruženja, Skupština Filantropskog foruma usvaja plan likvidacije koji je u skladu sa Statutom i Zakonom;
c) ako punopravni/e članovi/ce Skupštine Filantropskog foruma donesu Odluku o prestanku rada ili odluku o spajanju i podjeli Filantropskog foruma;
d) ako se utvrdi da je Filantropski forum prestao djelovati i to: i. ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom
Filantropskog foruma za održavanje Skupštine Filantropskog foruma, a Skupština nije održana;
ii. ako se broj članova Filantropskog foruma spusti ispod broja tri, a Skupština Filantropskog foruma u roku od tri mjeseca od nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova Filantropskog foruma. Udruženje se briše iz registra kada rješenje o prestanku udruženja koje donese Ministarstvo postane konačno ili kada Sud Bosne i Hercegovine donese pravosnažnu presudu o zabrani rada
udruženja. Kada Ministarstvo utvrdi naprijed navedene činjenice, donosi rješenje o prestanku rada udruženja.

ČLAN 28.

(Pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada Filantorpskog
foruma)

(1) Nakon raspuštanja i prestanka s radom i izmirenja obaveza Filantropski forum, preostalu imovinu i sredstva podijelit će na način utvrđen statutom, drugom registrovanom udruženju ili fondaciji koja ima iste ili slične ciljeve i djelatnosti.

ČLAN 29.

(Izmjene i dopune Statuta)

(1) Kada se utvrdi da postoje opravdani razlozi, Upravni odbor Filantropskog foruma može podnijeti Skupštini zahtjev za donošenje novog Statuta ili izmjene i dopune postojećeg Statuta.
(2) Prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta može podnijeti:
a) član/ica Skupštine;
b) član/ica Upravnog odbora.
(3) Prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta se dostavlja Upravnom odboru na razmatranje i davanje mišljenja.
(4) Prijedlog, zajedno sa svojim mišljenjem, Upravni odbor iznosi pred Skupštinu koja donosi konačnu odluku o ovom pitanju.
(5) Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom izglasavanja od strane punopravnih članova/ica Skupštine konsenzusom prisutnih članova/ica Skupštine, ukoliko postoji kvorum za održavanje sjednice.

ČLAN 30.

(Prelazne i završne odredbe)

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja.
(2) Tumačenje ovog Statuta daje Skupština.

Broj: 02/21
Sarajevo, 02.11.2021.

Predsjednik Osnivačke skupštine
Zoran Puljić